Regulamin

X RAJD PRZYGODOWY „WERTEPY”

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator
  Klub Sportowy HADES
  Os. Powstań Narodowych 1/21, 61-213 Poznań
  Kierownik Rajdu: Paweł Zieliński
  Budowniczy trasy, sędzia główny: Remik Nowak
 2. Miejsce rajdu
  a) trasa rajdu poprowadzona będzie na terenach powiatu nowotomyskiego
  b) baza rajdu wraz z biurem zawodów mieścić się będzie w Powiatowym Centrum Sportu ul.
  Północ 37, 64-300  Nowy Tomyśl.
 3. 3.Termin
  07-09 kwietnia 2017 r.
 4. Trasy:
 • AR120 (2 osoby) – 120 km (pieszo, rowerem, kajakiem, rolkami)
 • AR60   (2 osoby) – 60 km (pieszo, rowerem, kajakiem)
 • TR 100  (1 osoba) – 100 km (rowerem)
 • TP 50  (1 osoba) – 50 km (pieszo)
 • TP 25  (1 osoba) – 25 km (pieszo)
 • Relax – (od 1 osoby wzwyż) – 10 km (pieszo – trasa dla dzieci, młodzieży, rodzin)
 1. Harmonogram :

Piątek 07.04
Od 18:00 – zakwaterowanie uczestników w bazie zawodów
21:00 – 22:00 – zdawanie depozytów (przepaków trasa AR)
22:00 – koniec pracy biura zawodów

Sobota 08.04
6:30 – 8:30 – praca biura zawodów
6:30 – 7:30 – zdawanie depozytów (przepaków trasa AR)
7:30 – odprawa techniczna dla trasy AR120 i TP50
8:00 – START dla trasy AR120 i TP50
8:30 – odprawa techniczna dla trasy AR60, TR100
9:00 – START trasy AR60 oraz TR100
9:30 –  odprawa techniczna dla tras TP25 i Relax
10:00 – START tras TP25 oraz Relax
16:00 – limit pokonania trasy TP25 oraz Relax
19:00 – limit pokonania trasy AR60 oraz TR100
20:00 – limit pokonania trasy TP50
02:00 – limit pokonania trasy AR120

Niedziela 09.04

Do godz. 9:00 – wykwaterowanie uczestników z bazy

II RYWALIZACJA

1. Uczestnictwo

a) W zawodach biorą udział zespoły 2-osobowe (AR) oraz zawodnicy startujący
indywidualnie w pozostałych kategoriach, w kategorii Relax dopuszcza sie start kilku osób
b) Zawodnicy maja do wyboru sześć tras:
– trasa rajdowa AR120 ok. 120km ( bieg, kajak, rower, rolki) limit 18h – zespoły 2 osobowe
– trasa rajdowa AR60 ok 60km (bieg, rower, kajak) limit 10h – zespoły 2 osobowe
– trasa piesza TP25 ok. 25km limit 6h – indywidualnie
– trasa piesza TP50 ok. 50km limit 12h – indywidualnie
– trasa rowerowa TR100 ok. 100km limit 10h – indywidualnie
– trasa piesza Relax ok. 10km limit 6h – indywidualnie lub zespołowo
c) W rajdzie może uczestniczyć każdy zainteresowany.
d) Dopuszczone do startu będą osoby pełnoletnie, które podpiszą pisemne oświadczenia o
starcie na własną odpowiedzialność w sportowej imprezie wytrzymałościowej, na trasie Relax
mogą startować dzieci i młodzież ale pod opieką osoby pełnoletniej
e) Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom w momencie
rejestracji w bazie zawodów. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
f) Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

2. Zasady przeprowadzenia zawodów

a) Trasa rajdu wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych. Wszystkie
zespoły i zawodnicy startują jednocześnie w ramach swoich kategorii i zmierzają do mety
non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i
miejsca odpoczynku.
b) Zadaniem zawodników indywidualnych i zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na
wszystkich punktach kontrolnych.
c) Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. Niektóre
fragmenty trasy to odcinki specjalne, których pokonanie (według oznaczenia na mapie lub w
terenie) jest obowiązkowe. Na kilku punktach kontrolnych uczestnicy trasy AR będą mieli do
wykonania zadania specjalne.
d) Zespoły oraz zawodnicy indywidualni pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje
absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
e) O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje czas przybycia całego zespołu/zawodnika na
metę. Warunkiem klasyfikacji jest zaliczenie w komplecie wszystkich punktów kontrolnych.
Zespoły/zawodnicy, którzy nie dotarli na metę i nie zaliczyły wszystkich punktów
kontrolnych będą klasyfikowani w dalszej kolejności według ilości zaliczonych punktów.

III. ZGŁOSZENIA

 1. Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na
stronie internetowej zawodów www.wertepy.fla.pl .

 1. Termin zgłoszeń

Warunkiem umieszczenia na liście zawodników i zespołów dopuszczonych do udziału w
rajdzie jest dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów do dnia 02.04.2017r. oraz opłata
wpisowego.

 1. Wpisowe

Wpisowe na zawody wynosi:
– dla zespołów trasy AR120 – 180 zł za zespół
– dla zespołów trasy AR60 – 140 zł za zespół
– dla zawodników trasy TP25 – 40 zł za osobę
– dla zawodników trasy TP50 – 70 zł za osobę
– dla zawodników trasy TR100 – 70 zł za osobę
– dla zawodników trasy Relax – 15 zł za osobę
i należy je wpłacać do dnia 24.03.2017r. na konto:

PKO BP
rachunek: 46 1440 1286 0000 0000 0739 1838
Klub Sportowy HADES
Os. Powstań Narodowych 1/21, 61-213 Poznań

z dopiskiem „Wertepy + trasa + nazwa zespołu lub zawodnika”.
Liczy się data zaksięgowania na koncie klubu.
Wpłaty na konto po terminie 24.03.2017r. i w bazie zawodów wynoszą:
– dla zespołów trasy AR120- 250 zł za zespół
– dla zespołów trasy AR60 – 200 zł za zespół
– dla zawodników trasy TP25 – 60 zł za osobę
– dla zawodników trasy TP50 – 100 zł za osobę
– dla zawodników trasy TR100 – 100zł za osobę
– dla zawodników trasy Relax – 25 zł za osobę

Istnieje możliwość wystawienia rachunku za udział w rajdzie. Osoby zainteresowane
otrzymaniem rachunku proszone są o zaznaczenie opcji podczas rejestracji i podanie danych
(nazwa, miejscowość, kod pocztowy, adres, NIP).

 1. Dodatkowe zespoły

Organizatorzy mają prawo dopuścić do startu w zawodach, inne ekipy reprezentujące
patronów, sponsorów, itd.

 1. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają

– dwa noclegi w warunkach turystycznych (trzeba mieć własną karimatę i śpiwór)
– nagrody dla najlepszych zespołów i zawodników
– dyplomy ukończenia zawodów dla chętnych
– komplet map dla każdego zawodnika/zespołu
– numery startowe dla wszystkich zawodników i rowerów
– ciepły posiłek po rajdzie
– kajaki z wiosłami i kapokami dla trasy AR
– obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych dla trasy AR

 1. Kontakt

www.wertepy.fla.pl
rajd@wertepy.fla.pl

IV. TRASA RAJDU

1. Charakterystyka trasy

Trasa rajdu liczy odpowiednio
– dla trasy AR około 120 km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej
drogi. (rower, trekking, kajak, bieg na orientację, rolki, zadania specjalne)
– dla trasy AR około 60 km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej
drogi. (rower, trekking, kajak, bieg na orientację, zadania specjalne)
– dla trasy TP25 około 25km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej
drogi. (bieg)
– dla trasy TP50 około 50km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej
drogi. (bieg)
– dla trasy TR100 około 100km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej
drogi. (rower)
– dla trasy Relax około 10km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej
drogi. (bieg)

2. Mapa

a) Trasę rajdu uczestnicy pokonują przy użyciu mapy przygotowanej i dostarczonej przez
organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
b) Na mapie start zaznaczony będzie trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone okręgami i
ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. Meta zaznaczona
podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
c) Odcinki specjalne znaczone na mapie należy pokonywać wyłącznie w wyznaczony sposób.

3.  Punkt kontrolny (PK)

a) Punktem kontrolnym jest biało-czerwony lampion (lub odblask) posiadający przyrząd do potwierdzania (perforator)

4. Potwierdzanie obecności na punktach

a) Na niektórych PK będą znajdować się sędziowie.
b) Na PK bez obsady sędziowskiej uczestnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie
startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie.
c) PK bez obsady sędziowskiej ubezpieczone będą dodatkowo symbolem lampionu
naniesionego sprayem na najbliższym obiekcie
d) W przypadku braku PK prawidłowym potwierdzeniem jest zrobienie zdjęcia telefonem
miejsca punktu  i okazanie go sędziemu na mecie.
e) Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia
punktów powoduje niesklasyfikowanie zespołu.

5. Zadania specjalne

Zadania specjalne są to miejsca wymagające od uczestników specjalistycznych umiejętności.
Wykonanie zadania specjalnego potwierdza sędzia. Nieobecność na zadaniu specjalnym
powoduje dyskwalifikację zespołu. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania
specjalnego naliczana będzie kara czasowa.

6. Odcinki specjalne

Odcinki specjalne są to obowiązkowe fragmenty trasy, które zespół musi pokonać według
oznaczenia na mapie lub w terenie. Za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka
specjalnego naliczana będzie kara czasowa.

V. ZADANIA I ODCINKI SPECJALNE

1. Informacje ogólne

a) Zawodnicy wykonują zadania specjalne samodzielnie. Podczas wykonywania zadania
członkowie zespołu mogą sobie nawzajem pomagać.
b) Każde zadanie specjalne nadzorowane jest przez sędziów. Sędzia ma prawo nie dopuścić
zawodnika do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania, gdy stwierdzi
nieprawidłowe przygotowanie się lub nieprawidłowe rozpoczęcie zadania specjalnego oraz w
przypadku zagrożenia zdrowia, lub życia.
c) Zawodnik wycofany przez sędziów może podejść do wykonania zadania ponownie
(wcześniej poinstruowany lub przyglądając się jak to zadanie wykonują inne zespoły), ale w
przypadku kolejki oczekujących, osoba ta przechodzi na koniec kolejki.
d) Niewykonanie zadania lub wykonanie nieprawidłowe choćby przez jednego zawodnika
skutkuje nałożeniem na zespół kary czasowej.
e) Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu rajdu. W
przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas
oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy.
f) O kolejności zespołów dopuszczonych do wykonywania zadań decyduje zgłoszenie się
ostatniego zawodnika z zespołu w miejscu zadania.
g) Wszystkie zadania i odcinki zawodnicy wykonują z plecakami (tzn. z całym swoim
ekwipunkiem).
h) Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

2. Wykaz zadań specjalnych

Zadania specjalne

TRASA AR

zadania zostaną opublikowane do 31.03.2017r.

VI. ETAPY TRASY

1. Trekking

a) Etap ten zespoły pokonują pieszo (marszobiegiem).
b) Trasa tego etapu częściowo prowadzi szlakami turystycznymi, częściowo bezdrożami.
c) Odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej
orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem.
d) Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji.
e) odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 50 m( z wyjątkiem punktów
kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie) – dotyczy tras AR

2. Rowery górskie (MTB)

a) Etapy te uczestnicy pokonują na własnym rowerze. Trasa rajdu przebiega po różnej
nawierzchni (asfaltem, szlakami pieszymi i rowerowymi, leśnymi duktami, drogami
piaszczystymi), a czasem nawet bezdrożami (nie zawsze możliwa będzie jazda na rowerze).
b) W czasie jazdy uczestników obowiązują kaski założone na głowie oraz przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego.
c) Odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej
orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem.
d) W razie usterki rowerów, zespoły nie mogą korzystać z pomocy z zewnątrz, usterkę muszą
usunąć we własnym zakresie. Dopuszcza się pomoc innych zespołów, uczestniczących w

e) odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 100 m( z wyjątkiem punktów
kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie) – dotyczy trasy AR
f) Dokładne miejsce zdawania rowerów (strefy zmian) zostaną podane na mapie oraz podczas
odprawy technicznej. Po zakończonej jeździe rowery należy pozostawić w wyznaczonym
miejscu w strefie zmian. – dotyczy trasy AR

3. Bieg na Orientację

a) Odcinek ten zostanie przeprowadzony w postaci scorelaufu (dowolna kolejność zaliczania
punktów).
b) Odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 50m (z wyjątkiem punktów
kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie) – dotyczy trasy AR

4. Kajaki

a) Podczas odcinka kajakowego – dotyczy trasy AR
– zespoły z trasy AR otrzymają 1 kajak, 2 wiosła i 2 kapoki, których noszenie w prawidłowy
sposób jest obowiązkowe na całym odcinku.
b) Członkowie zespołu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa panujących
na akwenach wodnych.
c) możliwe jest korzystanie ze swoich wioseł. Własne wiosła należy zdeponować w
wyznaczonym miejscu w bazie zawodów.
e) odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 25 m (z wyjątkiem punktów
kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie).

6. Rolki

a) etap ten zespoły pokonują rolkami, na deskorolce lub hulajnodze
b)trasa prowadzi asfaltami
c) W czasie jazdy uczestników obowiązują kaski założone na głowie oraz przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego.
d) Odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 50m (z wyjątkiem punktów
kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie)

VII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu.
Wyposażenie obowiązkowe

 1. Wszystkie etapy
  a) wyposażenie całego zespołu (trasy AR) lub zawodnika (trasy TP25, TP50, TR100)
  1x kompas
  1x apteczka, w tym folia NRC
  1x telefon komórkowy (naładowany)
  b) wyposażenie indywidualne
  1x dowód osobisty
  1x latarka lub czołówka
 2. Etapy rowerowe
  a) wyposażenie indywidualne:
  1x sprawny technicznie rower górski
  1x przednie (białe) oświetlenie (może być czołówka)
  1x tylne (czerwone) oświetlenie
  1x kask sztywny
  1x zestaw naprawczy
 3. Etap kajakowy

Sprzęt zapewnia organizator

 1. Rolki

1 x rolki (może być deskorolka lub hulajnoga)
1 x kask sztywny

Wyposażenie zalecane:

– ubezpieczenie medyczne
– ubiór odpowiedni do warunków
– zapas picia i jedzenia na czas rajdu

VIII. STREFY ZMIAN

 1. Strefy zmian są to miejsca, w których następuje zmiana dyscypliny.
  2. Informacje o strefach zmian zostaną opublikowane do 31.03.2017r.

IX. LIMIT CZASU

 1. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym
  czasie punkty będą zlikwidowane.
  2. Zespoły/zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach nie będą dopuszczeni do
  kontynuowania rajdu.
  3. Limity będą podane w godzinach liczonych od startu (w opisie trasy dołączonym do mapy)
  4. Dokładne limity dla każdej z tras zostaną podane wkrótce.

X. KARY CZASOWE I DYSKWALIFIKACJA

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

a) niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadnia specjalnego – 3 godziny,
b) za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka specjalnego – 2 godziny,
c) za brak każdego punktu ze scorelaufu (bno) (należy mieć minimum połowę punktów ) – 1
godzina,
d) za zgubienie lub użyczanie wyposażenia obowiązkowego – 0,5 godziny
e) za brak numeru startowego w widocznym miejscu – 0,5 godziny
f) za brak prawidłowo założonej kamizelki ratunkowej podczas etapu kajakowego – 0,5
godziny. Kary czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu/zawodnika na metę.

XI. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Jedynym kryterium klasyfikacji zespołów jest czas pokonania całej trasy. W przypadku jednoczesnego przybycia na metę 2 lub więcej zespołów o kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas pokonania 1 etapu rajdu. Warunkiem klasyfikacji zespołu jest zaliczenie w komplecie wszystkich punktów kontrolnych i zadań specjalnych.
 2. Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zespołów będzie zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych i zadań specjalnych. Brak jakiegokolwiek punktu kontrolnego spowoduje dyskwalifikację zespołu. Wyjątkiem jest Bieg na orientację gdzie wystarczy zaliczyć połowę punktów ze scorelaufu. Organizator może dopuścić klasyfikację w dalszej kolejności zespołów, które
  dotarły na metę nie zaliczając wszystkich punktów kontrolnych.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodników będzie zaliczenie wszystkich punktów
  kontrolnych i zadań specjalnych. Brak jakiegokolwiek punktu kontrolnego spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizator może dopuścić klasyfikację w dalszej kolejności zespołów, które dotarły na metę nie zaliczając wszystkich punktów kontrolnych.
 5. W przypadku zawodników startujących indywidualnie dopuszczone są miejsca ex aequo.

XII. REZYGNACJA

 1. W przypadku wycofania się całego zespołu lub pojedynczego zawodnika, kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym kierownika zawodów, lub sędziego głównego .
 2. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w rajdzie cała drużyna zostaje
  zdyskwalifikowana. Istnieje możliwość kontynuacji trasy rajdu przez pozostałą część zespołu, przy czym muszą to być minimum 2 osoby.
 3. Zespół lub zawodnik, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi  we własnym zakresie wrócić do bazy głównej. W miarę możliwości organizator może zapewnić transport do bazy rajdu za dodatkową opłatą( koszt paliwa).

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Przygodowego „Wertepy” muszą przestrzegać zasad ustalonych  przez Organizatora i muszą posiadać cały wymagany sprzęt.
 2. Podczas odprawy technicznej zespoły zostaną poinformowane o wszystkich możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 3. Każdy zespół/zawodnik zobowiązany jest do posiadania przez cały rajd przynajmniej
  jednego sprawnego telefonu komórkowego. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Biurem zawodów, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 4. Numery telefonów do organizatorów oraz służb specjalistycznych znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy technicznej.
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
 6. W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu.

XIV. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 2. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które zapewnia organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności
  a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
  b) korzystania z otwartego płomienia
  c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
 5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 6. Istnieje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach.  Biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność.
 7. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach
  prywatnych.
 8. Zgodnie z ustawą o lasach lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące
– uprawy leśne do 4m wysokości
– powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
– ostoje zwierząt
– źródliska rzek i potoków
– obszary zagrożone erozja

XVI. INNE

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika (a przez to zespołu):
a) w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania
wysiłku fizycznego,
b) w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

XVII. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w
  wysokości 100 zł można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę
  po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz organizatora.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem rajdu, o czym uczestnicy zostaną
  poinformowani.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów,
  uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wymagane jest posiadanie
  stosownego ubezpieczenia.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób  trzecich.
 6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zespołów, które przerywają rywalizację na trasie.
 7. Start (zgłoszenie udziału) w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku,  imienia oraz nazwiska w relacjach z biegu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
  Zgodę na wysyłanie informacji marketingowych taką można w dowolnym momencie odwołać.
 8. W przypadku niestawienia się zespołu na starcie wpisowe nie będzie zwracane.